Home » 2014 » Sierpień

Monthly Archives: Sierpień 2014

Zarządzenie Nr 0050.98.2014

Zarządzenie Nr 0050.98.2014
Burmistrza Barczewa

z dnia 6 sierpnia 2014r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników

w roku szkolnym 2014/2015.

 

Na podstawie §3ust.3Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014roku
w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U.z2014r.poz.1024) Burmistrz Barczewa postanawia:

§ 1

Ustalam termin składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej na zakup podręczników uczniom rozpoczynającym w roku szkolnym 2014/2015 naukę
w klasach II,III i VI szkoły podstawowej oraz uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (o którym mowa w art.71bust.3 ustawy
z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty) na dzień 5 września 2014r.

Wnioski składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2014/2015. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr1 do Zarządzenia.

Z obowiązuję dyrektorów szkół do złożenia w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie listy uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy finansowej
na zakup podręczników do dnia 8 września 2014r.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorowi Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
w Barczewie oraz dyrektorom publicznych i niepublicznych szkół podstawowych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Barczewa


Wniosek Wyprawka


Zarządzenie Nr 0050.96.2014 Burmistrza Barczewa z dnia 29 lipca 2014r.

school
Zarządzenie Nr 0050.96.2014
Burmistrza Barczewa

z dnia 29 lipca 2014r.


w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki

Na podstawie art.17 ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U.
z 2004r. Nr 256, poz. 572 ze zm.)
postanawiam, co następuje:

§ 1

 1. Ustalam zasady zwrotu kosztów przejazdu uczniów z miejsca zamieszkania do szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku zapewnienia dowozu i opieki przez rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych, gdy Gmina nie zapewnia takiego dowozu.

 2. Niniejsze wytyczne stosuje się w przypadku, gdy dowożenie i opiekę zapewniają rodzice, opiekunowie lub opiekunowie prawni, jeżeli droga dziecka z domu
  do szkoły przekracza:

 1. 3 km – w przypadku uczniów klas l – IV szkół podstawowych;

 2. 4 km – w przypadku uczniów klas V i VI szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów.

§ 2

Powierzenie wykonania zadania, o którym mowa w § 1, następuje na okres roku szkolnego 2014/2015.

§ 3

Odległość pomiędzy miejscem zamieszkania ucznia a szkołą jest rozumiana, jako długość najkrótszej trasy łączącej te dwa miejsca.

§ 4

Zwrot kosztów przejazdu przysługuje uczniom i ich rodzicom, opiekunom
lub opiekunom prawnym:

 1. Do szkoły podstawowej lub gimnazjum zgodnie z obwodem,

 2. Do ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży realizację obowiązku szkolnego i obowiązku nauki w przypadku dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym ze sprzężonymi niepełnosprawnościami nie dłużej niż do ukończenia 25 roku życia,

 3. Dzieciom pięcio – i sześcioletnim oraz ich opiekunowi, do najbliższego przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub ośrodka umożliwiającego dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.

§ 5

 1. Wzór wniosku o zwrot kosztów przejazdu ucznia wraz z wymaganymi załącznikami, stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 2. Wniosek należy złożyć w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo do dnia 15 września każdego roku.

 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach wniosek może być złożony
  po upływie terminu określonego w ust. 2.

§ 6

 1. Pozytywne rozpatrzenie wniosku, o którym mowa w § 5 ust.1, jest podstawą zawarcia Umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły lub ośrodka. Umowa zawierana jest pomiędzy Dyrektorem Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia
  w Barczewie a rodzicami, opiekunami lub opiekunami prawnymi ucznia.

 2. Wzór umowy określającej zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia jego rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych do szkoły lub ośrodka środkami komunikacji publicznej lub samochodem prywatnym stanowi Załącznik Nr 2.

§ 7

Wysokość miesięcznej kwoty zwrotu kosztów dowozu uczniów do szkół lub ośrodków stanowi:

 1. W przypadku przejazdu ucznia i opiekuna środkami komunikacji publicznej wysokość faktycznie poniesionych kosztów na podstawie przedstawionych biletów miesięcznych,

 2. W przypadku dowożenia ucznia prywatnym samochodem osobowym kwota zwrotu jest kosztem najtańszego połączenia miesięcznego biletu uczniowskiego (ulgowego) autobusowego lub kolejowego na danej trasie w przeliczeniu na jeden dzień zarówno dla dziecka jak i opiekuna.

§ 8

 1. Zwrot kosztów, o którym mowa w § 7 ust. 2 następuje poprzez pomnożenie
  ww. kwoty przez liczbę dni pobytu dziecka w szkole.

 2. Liczba dni obecności dziecka w szkole lub ośrodku musi być poświadczona podpisem dyrektora szkoły lub uprawnionej przez niego osoby.

 3. Wzór zaświadczenia stanowi Załącznik Nr 3.

§ 9

Za dni nieobecności ucznia w szkole lub ośrodku zwrot kosztów nie przysługuje.

§ 10

Rodzic, opiekun lub opiekun prawny, który podpisał umowę, o której mowa w § 6, aby otrzymać zwrot kosztów przejazdu składa w Miejskim Zespole Oświaty i Zdrowia w Barczewie zaświadczenie o zwrot kosztów przejazdu ucznia i jego rodzica, opiekuna lub opiekuna prawnego, którego wzór stanowi Załącznik Nr 3
do przedmiotowej umowy.

§ 11

Zaświadczenie, o którym mowa w § 10 należy złożyć Miejskim Zespole Oświaty
i Zdrowia w Barczewie, Plac Ratuszowy 1, 11-010 Barczewo nie później niż
do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym realizowano dowóz ucznia.

§ 12

Wypłata środków finansowych z tytułu zwrotu kosztów przejazdu następuje do 14 dni od dnia złożenia zaświadczenia.

§ 13

Upoważnia się Dyrektora Miejskiego Zespołu Oświaty i Zdrowia w Barczewie
do zawierania umów określających zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia
oraz jego opiekuna do szkoły lub ośrodka.

§ 14

Wykonanie zarządzenia powierza się Miejskiemu Zespołowi Oświaty i Zdrowia
w Barczewie.

§ 15

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Lech Jan Nitkowski

Burmistrz Barczewa