Home » 2014 » Czerwiec

Monthly Archives: Czerwiec 2014

Warunki naboru wniosków o stypendia FZO

logofzo_sowaZarząd Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ustalił datę składania wniosków stypendialnych
na rok szkolny / akademicki 2014/2015.

 

 

Dokumenty będzie można składać w terminie od 1 sierpnia do 29 sierpnia 2014 roku.

W wyżej wymienionym terminie wnioski o przyznanie stypendiów wraz z załącznikami kierować proszę bezpośrednio i  osobiście do koordynatora Fundacji w siedzibie Fundacji, budynek Starostwa Powiatowego w Olsztynie, Plac Bema 5,  pok. 237. od poniedziałku
do piątku w godzinach 11-15.

Wzory wniosków do druku, dostępne są na stronie internetowej Fundacji „Fundusz Ziemi Olsztyńskiej” ( www.fundaciafzo.pl)
w zakładce – „Ważne dokumenty”.


Wnioski wysłane pocztą bądź przekazywane przez osoby trzecie nie będą brane pod uwagę.

Przyjmowane będą tylko kompletne wnioski wraz z załącznikami.


Z pomocy programu stypendialnego Fundacji w formie stypendiów ubiegać się mogą absolwenci gimnazjum, młodzież szkół średnich oraz studenci studiów dziennych. Wszystkie te osoby muszą być mieszkańcami powiatu olsztyńskiego (nie miasta Olsztyn ) i spełniać poniższe warunki:

–   osiągają średnią ocen nie mniejszą niż 4,50 na świadectwie kończąc gimnazjum bądź na świadectwie szkoły średniej, natomiast
w indeksie średnią 4,20,

–   są finalistami olimpiad, konkursów lub mają udokumentowane inne szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe i znajdują się w trudnej sytuacji materialnej – stypendia naukowo – socjalne, stypendia sportowe/artystyczne,

–  spełniają wymogi finansowe przyznania stypendium – dochód na osobę w rodzinie nie przekracza 200% kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej ( zgodnie z ustawą dla osoby samotnie prowadzącej gospodarstwo domowe kryterium dochodowe wynosi – 542 zł, a dla osoby w rodzinie – 456 zł).


KRYTERIA DOCHODOWE DO ZŁOŻENI A WNIOSKU O STYPENDIUM FZO
NA ROK SZKOLNY – AKADEMICKI 2014/2015 – 200%

na osobę w rodzinie (nie przekracza kwoty) – 912 zł netto

osoba samotnie prowadząca gospodarstwo domowe (nie przekracza kwoty) – 1084 zł netto


Kompletność wniosku:

Wniosek składa się z 4 elementów, muszą być wypełnione wszystkie rubryki zawarte we wniosku. Wniosek główny po wypełnieniu musi być podpisany przez osobę ubiegającą się o stypendium. Jeśli osoba ta, jest niepełnoletnia, wniosek podpisuje również opiekun prawny wnioskodawcy. Oświadczenie o sytuacji rodzinnej i materialnej musi być podparte odpowiednimi zaświadczeniami
( zaświadczenia o dochodach z tytułu pracy, decyzje dotyczące statusu bezrobotnego, wyroki alimentacyjne, decyzje dotyczące świadczeń emerytalnych bądź rentowych, zaświadczenie o ilości ha w gospodarstwie rolnym i inne – kopie wraz z oryginałami do wglądu ). Zaświadczenia o dochodach z trzech ostatnich miesięcy od daty złożenia wniosku maj – lipiec 2014 roku. Wymagana jest potwierdzona przez pracownika MOPS, GOPS, opinia dotycząca wniosku ( cz. 3 ). Wypełnione i podpisane oświadczenie
( cz. 4 wniosku ).

Średnia ocen potwierdzona kopią świadectwa lub indeksu – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”. Udokumentowane szczególne osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe ( kopie waz z oryginałami do wglądu ). Przy osobistym składaniu kompletnego wniosku, wszelkie dokumenty można potwierdzić w siedzibie Fundacji okazując oryginał.


Szczegółowych informacji udziela koordynator Fundacji pani Joanna Rogowska (tel. 8952105691)

Informacje dotyczące dni i godzin przyjmowania interesantów poza okresem składania wniosków stypendialnych
zamieszczone na stronie internetowej Fundacji i facebooku

https://pl-pl.facebook.com/fundacjafzo
www.fundacjafzo.pl